top of page

- a kedvezményezett neve: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc városi Munkástanácsok Szövetsége

- a projekt címe: Felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek

megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira, érdekképviseleti szervezetek együttműködésével és Miskolci Egyetem bevonásával a raktározási ágazatban.

- a szerződött támogatás összege: 33 529 065 Ft

- a támogatás mértéke (%-ban): 100%

- a projekt tartalmának bemutatása: A projekt megvalósítását munkaadói (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc városi Munkástanácsok Szövetsége, továbbiakban: BAZ Mt), munkavállalói (Magyar Érdekek Országos Egyesülete, továbbiakban: MÉROSZ) érdekképviseletei szervezetek a Miskolci Egyetem bevonásával valósítják meg.

A megvalósítás az Észak-magyarországi és a Közép-Dunántúli Régiókban kerül megvalósításra.

- a projekt tervezett befejezési dátuma : 2021.08.31.


- projekt azonosító száma: GINOP-5.3.5-18-2018-00081
 

A tevékenységek a következő főbb szakmai tengelyek és kötelező elemek mentén valósulnak meg.

I. 1. Projekt előkészítési tevékenységek, megvalósíthatósági tanulmány készítése

Megvalósíthatósági tanulmány mutatja be a projekt megvalósítás során azon főbb tevékenységeket, mely kitűzött célok és tervezett indikátorok eléréséhez szükségesek.

I. 2. szakmai, módszertani fejlesztési terv elkészítése, a kísérleti projekttervhez kapcsolódó módszertannal, és lektorálással. A felhívás 2. sz. melléklete szerint a szakmai és módszertani fejlesztés célkitűzéseit, munkatervet, időbeli ütemezést, a várt eredményeket és hasznosulást, mutatja be.

II. 1. szakmai, módszertani fejlesztések keretében foglalkoztatási, munkaerő-piaci, valamint munkajogi témájú tanulmány és elemző tanulmány készül el kiadvány formájában, mely az ágazatban foglalkoztatottak részére biztosít tájékozódási lehetőséget a kollektív érdekérvényesítés lehetőségeiről.

II. 2.  adatgyűjtés és adatfeldolgozás

Az érdekképviseleti tagsághoz és az ágazatban foglalkoztatottakhoz kötődő adatbázis készítése, mely a szakszervezeti tagság igényeit és állapotát méri fel. A felmérés és elemzés megalapozza a projekt keretében megvalósuló fejlesztéseket.

II. 3. a munkaerőpiaci kihívás kezelését, így tématerület részletes feldolgozást és megoldási javaslatokat tartalmazó kiadvány, mely a II.2 pontban szereplő adatokon és elemzést dolgozza fel, az ott megoldandó problémához bemutatja a módszertani héttért a megoldási javaslatnak, mely az ágazatra jellemző munkaköri bontásban készül.

III. 1. szakmai, módszertani fejlesztések, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása a projekt szakmai tartalmának, eredményeinek, javaslatainak megosztása a célcsoporttal, így munkavállalók, szakmai partnerek.

III.1.1 Tanácsadás és információnyújtás biztosítása személyes formában.

A projekt keretében egy koordinációs munkatárs kerül bevonásra, akinek a feladata a projekt során keletkezett szakmai és módszertani fejlesztések terjesztés a célcsoport körében.

III.1.2 Célzott szolgáltatásnyújtás a célcsoport munkavállalók részére online, formában.

A szolgáltatás esetében az adott ágazatban érdekképviseleti tagok, az ágazatban foglalkoztatott munkavállalók részére, a projekt keretében kialakított honlapon keresztül online foglalkoztatással összefüggő kérdések megválaszolása nyílik lehetőség. A projekt honlapon kialakított területe keresztül jogi tanácsadó szolgáltató által biztosított foglalkoztatással összefüggő tanácsadás keretében szolgáltatásnyújtás biztosítása valósul meg.

III.1.3 Személyre szabott megoldási javaslatok on-line elérhetővé tétele.

Személyre szabott megoldási javaslatok elérhetővé tétele, olyan módon válik lehetségessé a projekt keretében, hogy a megvalósuló II. 3. pontban kifejlesztett  online kiadvány munkaköri bontásban tartalmazza a jelentősebb foglalkoztatással összefüggő problémákat (munkaegészségügyi, munkavédelmi kockázatok, munkakör sajátosságából származó egyedi munkarend szabályozása stb.) és az ezekre adott lehetséges válaszokat. Ennek megfelelően a munkavállaló, illetve érdekképviseleti tag a munkakörének megoldásával anonim módon tájékozódhat az őt érintő fontosabb problémákról és megoldási javaslatokról.

III.1.4 Célzott csoportos tájékoztató rendezvények.

A célzott csoportos tájékoztató rendezvény esetében, egy tájékoztató rendezvény valósul meg, jellemzően a projekt végén melynek keretében a projekt által kifejlesztett eredmények I.1-I.3.-ig kifejlesztett szakmai tartalmak kerülnek bemutatásra.

Továbbá az elkészült kiadványok eredményeinek szélesebb körben történő ismertetése céljából.

A konvergencia régiókban megtartandó egy db tájékoztató rendezvény legalább 50 fő bevonásával.

III.1.5 A szociális partner által képviselt munkaerőpiaci szereplők számára nyújtott kompetenciafejlesztés.

A BAZ Mt és a  MÉROSZ, mint szociális partner által képviselt munkaerőpiaci szereplők tagjai számára nyújtott kompetenciafejlesztés keretében jellemzően 10 fő szakszervezeti bizalmiak részére 16 órás kompetencia fejlesztés keretében, olyan kommunikációs és tárgyalási kompetenciák kerülnek fejlesztése melyek a munkaadóval történő kommunikációt segítik elő, ezáltal biztosítva a lehetséges munkaügyi konfliktusok elkerülését.

III.1.6. Workshop szervezés.

Workshop szervezés keretében a projekt kezdeti szakaszában az érintett szakemberek és munkaadók, valamint, munkavállalók bevonásával feltárásra kerülnek problémák, melyek a kiadványok, a szakmai anyagok elkészítése során a fő irányvonal pontosítását és új kérdések megfogalmazását segítik elő.

A konvergencia régiókban megtartandó egy db workshop legalább 20 fő bevonásával

III. 2. a szakmai, módszertani fejlesztések, javaslatok elérhetővé tétele online szakmai felületeken

A projektet keretében kifejlesztett, szakmai és módszertani fejlesztések online szerkeszthető módon kerülnek kialakításra, és a projektben résztvevő konzorciumi partner és szakmai megvalósítók részére átadásra. Tekintettel arra, hogy a konzorciumvezető Miskolci Egyetemet bevonja a megvalósításba és a TOP-5.1.1-15-BO1-2016-0001 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Paktum tagjai támogatják a projekt megvalósulását, így szakmai szervezeteket is bevon a megvalósításban, ezért várhatóan a megvalósításban résztvevők platformjain is megjelennek a kidolgozott anyagok.

Így a projekt honlapján, valamint legalább 2 további szakmai online platformon megjelennek az eredménytermékek (tanulmányok, kutatási eredmények, beszámolók).

III. 3. Célzott információs kampányok megvalósítása

Fontos feladata a projektnek, hogy a célcsoport, mint az érdekképviseleti tagsághoz kötött tagok, továbbá az ágazatban foglalkoztatott és foglalkoztató munkáltatók és munkavállalók részére a kifejlesztett szakmai tartalmak és az ebben található következtetések, valamint eredmények, közérthetőnek és ennek megfelelően hasznosíthatónak kell lennie. Ennek biztosítása érdekében az elkészült kutatási anyagokról közérthető formában rövid tájékoztatók kerülnek megjelentetésre online felületeken, naprakészen a teljes megvalósítási időszak alatt. Ezek alapján tájékozódhat az érintett célcsoport tagja, hogy milyen számára releváns fejlesztések valósultak meg a projekt keretében, és ezek részeredményeit a kifejlesztett anyagok között, hogyan tudja megtalálni, ez alapján hogyan tud tájékozódni, illetve igénybe venni. A projekt megvalósítási időszakában különösen nagy a jelentősége annak, hogy ne kizárólag a közvetlen célcsoport, hanem a szélesebb nyilvánosság is tájékoztatást kapjon a projekt által középpontba állított szakmai tartalom relevanciájáról. Ennek érdekében a pályázó szervezetek által, az aktív sajtókapcsolatok révén a kötelező nyilvánossági elemeken túlmenően a szélesebb nyilvánossághoz is el kíván jutni a projekt.

IV. Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása, a kidolgozott megoldási javaslat, módszertan gyakorlati alkalmazásának kipróbálása a célcsoport bevonásával. A pilot projekt szakmai megvalósítást a Miskolci Egyetem végzi.

IV.1.  Célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás).

Feladat részletes leírása: Kérdőív, vagy adatfelvétel kitöltését tervezzük legalább konvergencia régiónként 10 -15 fő bevonásával, a különböző munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló körében.

IV.2. a tapasztalatok strukturált feldolgozása és közzététele;

Az eredmények összesítése és elemzése a Miskolci Egyetem szakértőinek bevonásával.

A tapasztalatok szakértők általi feldolgozása, és a részletes kutatási eredmények teljes online közzététele.

IV.3. tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése;

Elkészült anyagokról tájékoztatás biztosítása a munkáltatóknak és munkavállalói csoportoknak, valamint a szakmai anyag összesített és tömörített on-line kiadvány, információs füzet formájában történő megjelentetése az ágazatban érintettekkel.

V. Szociális partnerek kapacitásfejlesztése.

V. 1. Szakmai gyakornok biztosítása és foglalkoztatás és munkaerőpiaci tapasztalatszerzés, valamint a szervezet fiatalabb generációk irányába történő nyitásának megvalósítása érdekében.

Egy szakmai gyakornok került biztosításra a projekt megvalósítási időszakában, a megvalósítási időszak hat hónapja során heti 20 órában. A tovább foglalkoztatási kötelezettség hossza a támogatott foglalkoztatási időszak legalább felével megegyező időtartamú 3 hónap. A gyakornok felsőfokú végzettséggel fog rendelkezni, valamint

lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel a kevésbé fejlett régiók valamelyikében.

VI. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság. Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

A projekttel összefüggő kötelező nyilvánosság biztosítása

A konzorciumi tagok honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig.

„C” típusú tábla készítése és elhelyezése (a projekt megvalósítási szakaszában)

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (a projekt megvalósítási szakaszában)

Térképtér feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

VII. Nemzetközi és európai uniós együttműködés keretében külföldi jó gyakorlatok vizsgálata és azokkal kapcsolatos magyarországi adaptációs javaslatok elkészítése.

Az érintett ágazatban nemzetközi és európai uniós jó gyakorlatok szolgálhatnak iránymutatásként. Online kiadvány a nemzetközi és európai uniós jó gyakorlatok bemutatása.

VIII. A projektben résztvevő szociális partnerek kapacitásfejlesztése.

VIII. 1. A MÉROSZ tisztségviselőinek képzése.

Munkaidő kedvezménnyel, vagy szabadsággal rendelkező szakszervezeti tisztségviselők 2 fő részére konfliktus kezelést segítő képzésen való részvétel. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, a felnőttképzési jogszabályok által előírt engedélyezett képzés keretében. A résztvevők a képzésen sikeres, befejezett, azaz a képzésen résztvevő tanúsítványt vagy bizonyítványt szereznek.

Konfliktus kezelési és tárgyalási technikák képzésen résztvevő szakszervezeti tisztségviselők 2 fő legalább 20 órás képzés.

VIII. 2. Felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel való együttműködés.

A feladat ellátásra Felsőoktatási intézmény kerül bevonásra a projektbe.

VIII. 3. A projektben résztvevő szociális partnerek közös kezdeményezése, az ágazatban érintett érdekvédelmi szervezetek részére közös workshop létrehozása.

A munkaadói és munkavállalói érdekek egymással összeegyeztethető közös platformon kerülnek egyeztetésre.

Ennek leghatékonyabb biztosítása egy olyan közös workshop, mely a munkaadói és munkavállaói igények közelítésével, olyan közös irányelveket határozhat meg melyek az álláspontok közelítésével, jobb munkakörülményeket teremthetnek az ágazatban foglalkoztatott munkavállalóknak. 

A workshop egy szervezetek közötti rendszerszintű együttműködés megalapozást is elősegíti.

Workshop érdekképviseleti szövetségek részvételével a projekt által érintett ágazatba 20 fő részére.

VIII. 4. A projektben résztvevő, munkaadói és munkavállalói szervezetek közötti rendszerszerű együttműködés kialakítása.

A rendszerszintű együttműködést a közös problémák megoldásának keresése alapozza meg. A közös problémák feltárását a közös kezdeményezés keretében magvalósuló workshop alapozta meg. A pályázók vállalják, a fentiek alapján, hogy rendszerszintű együttműködést hoznak létre a projekt keretében. Ennek keretében érdekképviseleti platformot hoznak létre és a projekt kertében működtetik. A platform működtetésben a szakmai megvalósítók és a gyakornok is részt vesznek. Legalább 4 rendszeres, és folytatólagos a projekt tématerületével összefüggő témákat feldolgozó egyeztetés érdekvédelmi szervezetek bevonásával.

IX. Képviseleti erő növeléséhez kapcsolódó tevékenységek

IX.1. A kollektív szerződések megkötésének támogatása és a kiterjesztés intézményrendszere alkalmazásának elősegítése, jogi, szakmai támogatása.

A kollektív szerződések megkötésének támogatása érdekében felhasználva a VIII. 3 és VIII. 4. pontban létrehozott tevékenységeket, a létrehozott platformokon egyeztetett javaslatokkal, megtörténhet a munkáltató közvetlen megkeresése, melynek keretében javaslattétel történik a kollektív szerződések előkészítésére. A javaslat előkészítéséhez a projekt megvalósítója mind jogi, mind gazdaságiszociológia tanácsadást igénybe kíván venni.

Szakmai javaslatcsomag a kollektív szerződés tartalmára vonatkozóan.

IX. 2. A hatékony konzultációhoz szükséges munkaügyi témájú elemzések, adatgyűjtés (adatfelvétel) és feldolgozások, felmérések készítése.

A sikeres egyeztetések meghatározó eleme, hogy mind a munkaadói, mind a munkavállalói fél rendelkezzen olyan közös álláspontot biztosító adatokkal, elemzésekkel melyek a megállapodást meg tudják alapozni. Ennek érdekében a projektet megvalósító érdekképviseleti szervezeti tagságon túl az ágazatban foglalkoztatott munkavállalók helyzetének felmérése elkerülhetetlen, annak megismerése érdekében, hogy mely folyamatok segíthetik az egyeztetést. A fent bemutatott felmérések biztosítása érdekében, statisztikai vizsgálat keretében célzott adat lekérdezések és adatelemzések, elemzések valósulnak meg, melyek feltárják az ágazatban foglalkoztatottak fontosabb munkaügyi problémáit.

X. Projekt lebonyolításával összefüggő tevékenységek.

X. 1. közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

X. 2. Projekt menedzsmentjével kapcsolatos a projektmenedzsmenti feladatok

X.3. A projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek, adminisztrációs, projekt végrehajtást támogató tevékenységek.

Bankszámlanyitás költsége.

Elkülönített bankszámla. Könyvelés és bérszámfejtés.

projekttabla 81.jpg
bottom of page